คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เฉพาะวิทยาเขตปัตตานี)

ระเบียบงานสารบรรณ (เปิดอ่านในหน้าเว็บไซต์) Download File
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ค.0306/2562) ลว 12 ก.พ.62 PDF icon ผอ.กอง.pdf
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 0997/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561) PDF icon 0997.pdf
มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (คำสั่ง 0998/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 PDF icon 0998.pdf
มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ (คำสั่ง 1026/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 PDF icon 1026.pdf
มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ (ค. 1611/2560 ลว 24 สิงหาคม 2560 PDF icon 1611.pdf
มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ (ค. 1612/2560 ลว 24 สิงหาคม 2560 PDF icon 1612.pdf
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการแทนอธิการบดี (หนังสือรับรอง) (ค. 0134/2558 ลว 23 มกราคม 2558 PDF icon 0134.pdf
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ค. 0331/2557 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2557 PDF icon 0331.pdf
คำสั่งมอบอำนาจการทำลายหนังสือ (ค. 1134/2538 ลว 23 พฤษภาคม 2538 PDF icon 1134.pdf
มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ศูนย์ สถาบัน สำนัก ในวิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับพนักงานราชการ (ค 50931/2556 ลว 13 ก.ย.2556) PDF icon 50931.pdf
มอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ค 0995/2555 ลว 1 มิ.ย.55) PDF icon 0995.pdf
มอบอำนาจการปฏิบัติการแทนอธิการบดี กรณีแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ [ค 2301/2550] วันที่ 3 ธันวาคม 2550 PDF icon 2301.pdf