ชุมชนแนวปฏิบัติ(CoP) กลุ่มบริหารงานด้านเอกสาร วิทยาเขตปัตตานี

รายงานการประชุม/มติที่ประชุม วันที่ประชุมเรียงจากน้อยไปมาก สถานที่ประชุม ประเภทเอกสาร Download File
รายงานการประชุม ชุมชนแนวปฏิบัติด้านบริหารเอกสาร วิทยาเขตปัตตานี 3 พฤศจิกายน 2017 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี รายงานการประชุม PDF icon 270360 (1).pdf
ขอแจ้งมติที่ประชุม CoP กลุ่มบริหารงานเอกสาร วิทยาเขตปัตตานี 29 กรกฎาคม 2016 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มติที่ประชุม PDF icon cop.pdf
แจ้งมติที่ประชุม CoP กลุ่มบริหารงานเอกสาร วิทยาเขตปัตตานี 18 ธันวาคม 2014 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มติที่ประชุม PDF icon EdocFile.pdf
ชุมชนแนวปฏิบัติด้านบริหารเอกสาร วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2557 28 พฤศจิกายน 2014 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี รายงานการประชุม PDF icon 271157.pdf
รายงานการประชุมแนวปฏิบัติ(CoP) ครั้งที่ 1/2556 9 กรกฎาคม 2013 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี รายงานการประชุม PDF icon 090756.pdf
รายงานการประชุมแนวปฏิบัติ(CoP) ครั้งที่ 2/2555 1 พฤศจิกายน 2012 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี รายงานการประชุม PDF icon 011155.pdf
รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ 30 เมษายน 2012 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มติที่ประชุม PDF icon 068.pdf
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 30 เมษายน 2012 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มติที่ประชุม PDF icon 060.pdf
การจัดทำมาตรฐานงานกลุ่มบริหารงานเอกสาร 30 เมษายน 2012 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มติที่ประชุม PDF icon 061.pdf
ระบบเอกสาร E-document 30 เมษายน 2012 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มติที่ประชุม PDF icon 057.pdf
การทำหน้าที่ประธานที่ประชุม CoP 30 เมษายน 2012 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มติที่ประชุม PDF icon 062.pdf
การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือและการเกษียนหนังสือ 30 เมษายน 2012 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มติที่ประชุม PDF icon 058.pdf
Group mail กลุ่ม CoP การบริหารเอกสาร 30 เมษายน 2012 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มติที่ประชุม PDF icon 067.pdf
ภาษาไทยเพื่่องานสารบรรณและงานประชาสัมพันธ์ 30 เมษายน 2012 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มติที่ประชุม PDF icon 059.pdf
รายงานการประชุมแนวปฏิบัติ(CoP) ครั้งที่ 1/2555 26 เมษายน 2012 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี รายงานการประชุม PDF icon 260455.pdf
แบบฟอร์มคำสั่ง 25 สิงหาคม 2011 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี เอกสารแนบ PDF icon form.pdf
แบบแนบท้ายคำสั่งจ้าง 25 สิงหาคม 2011 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี เอกสารแนบ PDF icon form2.pdf
รายงานการประชุมแนวปฏิบัติ(CoP) 25 เมษายน 2011 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี รายงานการประชุม PDF icon 250854.pdf
การปฏิบัติงานด้านเอกสาร 16 สิงหาคม 2010 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มติที่ประชุม PDF icon m 0353.pdf
รายงานการประชุมแนวปฏิบัติ(CoP) 3 สิงหาคม 2010 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี รายงานการประชุม PDF icon 030853.pdf
รายงานการประชุมงานธุรการ วิทยาเขตปัตตานี 31 สิงหาคม 2006 ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี ปัตตานี รายงานการประชุม PDF icon meeting2549-1.pdf