เรื่องน่ารู้งานสารบรรณ

ชื่อเรื่อง Download File
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเอกสาร (วันที่ 19 กันยายน 2561) PDF icon ซักซ้อม.pdf
การพิมพ์ชื่อและตำแหน่งลงนามหนังสือ (วันที่ 17 ธันวาคม 2561) PDF icon การพิมพ์ชื่อ ตำแหน่ง.pdf
ตัวอย่างหนังสือต่าง ๆ PDF icon ตัวอย่างหนังสือ.pdf
ขนาดตรา ม.อ. PDF icon ขนาดตรา.pdf
การใช้ตรามหาวิทยาลัยและข้อความต่าง ๆ ในหนังสือมหาวิทยาลัย PDF icon Edoc.pdf
การซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง การบันทึกหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม PDF icon 268.pdf
แนวปฏิบัติการรับ-ส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดปัตตานี PDF icon edoc.pdf
การจัดเก็บสำเนาหนังสือ PDF icon 507.pdf
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง ถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ PDF icon 823.pdf
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง ถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ PDF icon EdocFile.pdf
การออกเลขที่หนังสือภายนอก PDF icon การออกเลขหนังสือ.pdf
การกำหนดเลขที่หนังสือของที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย เป็นเลขที่ มท ๐๒๒๕ PDF icon scan0001.pdf
แบบฟอร์มคำสั่งต่างๆ (อธิการบดีมอบอำนาจมายังคณะ/หน่วยงาน วิทยาเขตปัตตานี) PDF icon ฟอร์มคำสั่งล่าสุด.pdf
การออกเลขที่หนังสือราชการภายนอกภาษาอังกฤษ PDF icon mou.pdf
การพิมพ์ซองที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี PDF icon letter.pdf
การใช้คำนำหน้านาม PDF icon awgktmn964_002.pdf
การใช้คำ "ฯพณฯ" เป็นคำนำหน้าตำแหน่งในหนังสือราชการ PDF icon N-84[1].pdf
การลงนามหนังสือส่งภายนอกในนามผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานี File ตัวอย่างหนังสือ ผอ.ลงนาม.docx
โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย PDF icon font.pdf
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ PDF icon ven.pdf
เลขที่หนังสือออก ภายใน และภายนอก ม.อ. ปัตตานี
การพิมพ์ชื่อ/ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง สำนักงานอธิการบดี