การจัดพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

                     ตามที่งานสารบรรณ กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีเนื้อหาหลักๆ สรุปได้ดังนี้

1. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ
    1.1 การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ (ขอบซ้าย 3 เซนติเมตร ขอบขวา 2 เซนติเมตร)
    1.2 การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เท่า หรือ Single
    1.3 ขนาดตราครุฑ
         ตราครุฑสูง 3 เซนติเมตร ใช้สำหรับจัดทำ หนังสือภายนอก หนังสือประทับตรา
           คำสั่ง และประกาศ)
         ตราครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร ใช้สำหรับจัดทำหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
2. การพิมพ์
    2.1 หนังสือภายใน
           คำว่า "บันทึกข้อความ" พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด 29 พอยท์ และปรับค่าระยะบรรทัดจาก 1 เท่า เป็นค่าแน่นอน (Exactly) 35 พอยท์
           คำว่า "ส่วนราชการ วันที่ เรื่อง" พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท์
           การพิมพ์คำขึ้นต้น ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter+Before 6 pt)
           การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป และการย่อหน้า ระยะการพิมพ์เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร
           การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ ให้เว้นระยะบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด จากภาคสรุป
          จำนวนบรรทัดในแต่ละหน้าให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับจำนวนข้อความ
และความสวยงาม

     2.2 การพิมพ์หนังสือภายนอก
           การพิมพ์เรื่อง คำขึ้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้มีระยะบรรทัดระหว่างกันเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์
(1 Enter+Before 6 pt)
            การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป และการย่อหน้า ระยะการพิมพ์เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์
(1 Enter+Before 6 pt)
           การพิมพ์คำลงท้ายให้มีระยะบรรทัดห่างจากบรรทัดสุดท้ายภาคสรุปเท่ากับ
ระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 12 พอยท์ (1 Enter+Before 12 pt)
           การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ ให้เว้นระยะบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด
จากคำลงท้าย
           การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด
จากตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ

     2.3 การพิมพ์คำสั่ง/ประกาศ
           การจัดพิมพ์คำสั่งและประกาศ ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานจัดทำตามแบบที่ได้กำหนดร่วมกันในวันอบรม โดยยึดหลักการพิมพ์ ดังนี้
           * ระหว่างตัวครุฑกับข้อความให้ใช้ระยะบรรทัด (1 Enter+Before 6 pt) หรือปรับให้ดูว่าสวยงามไม่ชิดหรือห่างจนเกินไป
            * หัวเรื่องให้ใช้ค่ากึ่งกลางสำหรับการจัด ให้ใช้เส้นขีดระหว่างหัวเรื่อง (คำสั่ง/ประกาศ)
เส้นที่ขีดระยะพอประมาณ
            * ระหว่างเส้นขั้นกับภาคเหตุ ให้ใช้ระยะบรรทัด (1 Enter+Before 12 pt)
            * การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ระยะการพิมพ์เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter+Before 6 pt)
            * การพิมพ์ย่อหน้าก่อนย่อหน้าสุดท้าย (ทั้งนี้ตั้งแต่..../จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน)
ระยะการพิมพ์ย่อหน้าเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์
(1 Enter+Before 6 pt)
            * การพิมพ์ย่อหน้าสุดท้าย (สั่ง ณ วันที่ ..../ ประกาศ ณ วันที่ ...)
ให้ตั้งค่าย่อหน้าเท่ากับ 4 เซนติเมตร และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 12 พอยท์ (1 Enter+Before 12 pt)
            * การพิมพ์คำลงท้าย ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการพิมพ์หนังสือภายนอก

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ตัวอย่างหนังสือราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือ สำเนา
ขั้นตอนการทำลายเอกสาร
บัญชีหนังสือขอทำลาย


หน้าหลัก

จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๑

webmaster : sarom@bunga.pn.psu.ac.th

ปรับปรุงล่าสุด ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 

 

 

งานสารบรรณ กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑๘๑ หมู่ที่ ๖ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๓๓-๑๔๙๗, ๐-๗๓๓๑-๓๙๒๘-๕๐ ต่อ ๑๐๒๒-๒๔ โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๕๑๒๘