ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind"
เมนูหลัก
Intranet Pattani

 


 

หน่วยธุรการ
หน่วยประชุมและพิธีการ
ภารกิจผอ. กองธุรการ
ระบบงานสารบรรณ
ระบบ Emeeting
ประเมินความพึงพอใจ
คู่มือการปฏิบัติงาน
KPIs งานสารบรรณ
ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP)
5 ส งานสารบรรณ
ตรวจสอบ (EMS)
 
"รับผิดชอบต่อหน้าที่ บริการดีมีน้ำใจ แก้ไขเมื่อผิดพลาด"

กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี

จำนวนผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๑

 
webmaster : sarom@bunga.pn.psu.ac.th

ปรับปรุงล่าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

งานสารบรรณ กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑๘๑ หมู่ที่ ๖ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๓๓-๑๔๙๗, ๐-๗๓๓๑-๓๙๒๘-๕๐ ต่อ ๑๐๒๒-๒๔ โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๕๑๒๘