ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

เวียนแจ้ง

*รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศ*

เวียนแจ้งเรื่องทั่วไป
การใช้คำ "ฯพณฯ" เป็นคำนำหน้าตำแหน่งในหนังสือราชการ
ตัวอย่างหนังสือราชการ
ตัวอย่างหนังสือรับรอง

การพิมพ์ตำแหน่งเจ้าของหนังสือ

การพิมพ์ตำแหน่งเจ้าของหนังสือ กรณีรักษาราชการแทน/และได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี
(คำสั่ง และหนังสือภายนอก)

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ วิทยาเขตปัตตานี รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การพิมพ์ตำแหน่งเจ้าของหนังสือ กรณีรักษาราชการแทน (หนังสือภายใน)

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตาน
ี 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ วิทยาเขตปัตตานี รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 

 

การพิมพ์ชื่อ/ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง สำนักงานอธิการบดี มีรูปแบบการพิมพ์ ดังนี้
๑. กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (ผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานี)
๒. กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี)
๓. กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี (ผู้อำนวยการกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี)
๔. กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี (ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี)
๕. กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี)

 

เลขที่หนังสือออก ภายใน และภายนอก ม.อ.ปัตตานี
ศธ 0521/.............. อธิการบดี
ศธ 0521.2/........... รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ของวิทยาเขตปัตตานี
ศธ 0521.2.01/...... ผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
ศธ 0521.2.02/...... ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
มอ 101/................ ถึง อธิการบดี/ผู้บริหารวิทยาเขตอื่น (รองฯ วขปน. ลงนาม)
มอ 001.01/........... รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ลงนาม (ภายใน วขปน.)
มอ 001.01/............ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตปัตตานี (ลงนาม)
มอ 102/................ ผู้อำนวยกองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (ลงนาม)

 

หน้าหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๑

 
webmaster : sarom@bunga.pn.psu.ac.th

ปรับปรุงล่าสุด ๔ เมษายน ๒๕๕๗

 

 

งานสารบรรณ กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑๘๑ หมู่ที่ ๖ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๓๓-๑๔๙๗, ๐-๗๓๓๑-๓๙๒๘-๕๐ ต่อ ๑๐๒๒-๒๔ โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๕๑๒๘