บุคลากรในงานสารบรรณ

หัวหน้างานสารบรรณ

พนักงานมหาวิทยาลัย
(ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ)


นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร
MISS WANPEN VITTAYASOUNTRON
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
wanpen.v@psu.ac.th 
พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ)

 

นางสาวกาญจนา เอียดเจริญ 
MISS KANJANA IADCHAROEN
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
kanjana.i@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
  - รับ-ส่ง หนังสือภายใน
  - งานประชุม
  - เลขานุการผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานีพนักงานมหาวิทยาลัย
 

 

นางสาวอารมณ์ สมใจนึก
MISS AROM SOMJAINEUK
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
arom.so@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
  - ส่งหนังสือภายใน /หนังสือภายนอก
  - คำสั่ง/ ประกาศ
  - เอกสารงานพิธีการ/ประกันคุณภาพ
  - ดูแลเว็บไซต์งานสารบรรณ

(ว่าง) 

พนักงานมหาวิทยาลัย
 

งานที่รับผิดชอบ
  - ประสานงานงานพิธีการ
  - ประสานงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
  - ประสานงาน

 พนักงานมหาวิทยาลัย
 

นางสาวมัลดาอ์  หะยีมะ
MISS MALDA  HAYEEMAH
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
malda.h@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
  - งานประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตปัตตานี
  - งานประชุมทีมบริหารวิทยาเขตปัตตานี
  - งานประชุมทีมบริหาร (Tele Conference)
  - งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.)


พนักงานเงินรายได้
 

นางนาถยา ปานเกิด 
MRS. NATTAYA PANKOED
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป 
nattaya.l@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
 - เลขานุการรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
 - รับหนังสือภายนอก

พนักงานเงินรายได้
 

นางสาวลัษมณ เกตุมณี 
MISS LATSAMON KETMANEE
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

latsamon.k@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
 - ปฏิบัติงาน ณ สภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี